IMPLEMENTEREN

BEGELEIDING


Hoe vertaal je verbeterpunten naar beleid? Hoe maak je beleid concreet? En hoe neem je medewerkers mee in de ontwikkelingen?

We bieden organisaties die input van buitenaf kunnen gebruiken, gerichte implementatiebegeleiding in de vorm van één of meer werkbijeenkomsten.

VOOR WIE?

Voor organisaties die goed samenspel binnen de zorgdriehoek duurzaam willen verankeren.

UIT DE PRAKTIJK

Een zorgcoöperatie is met pilots gestart om haar mantelzorgbeleid meer uit te dragen. We roepen een werkgroep in het leven die voorstellen uitwerkt voor de implementatie van inzichten uit de pilots binnen de staande organisatie. Het gaat over het HRM-beleid, gespreksformats, een scholingsplan en een themabijeenkomst om alle leden bij het proces te betrekken. Vanuit de werkgroep communiceren we over de pilots en we brengen verslag uit aan een coördinatorenoverleg en strategieteam.

COMPETENTIEONTWIKKELING BINNEN JE ORGANISATIE

VERANKERINGSMODEL


Wil je competenties stevig verankeren, dan vraagt dat een planmatige benadering. Het is effectief en kostenefficiënt om te kiezen voor een getrapte ontwikkeling.
Stap 1 en 2 We adviseren een brede basis te creëren waarin alle betrokkenen bij de driehoek van het bestaan ervan op de hoogte zijn (herkennen) en het belang van een goed samenspel inzien (erkennen). We kunnen met je meekijken hoe je dit realiseert binnen de bestaande organisatie en werkwijze.
Stap 3 Vervolgens verwerft een groep medewerkers grondige kennis en inzichten, zodat het werken met de driehoek in praktijk kan worden gebracht en collega's daarin meegenomen kunnen worden.
Stap 4 Daarna is het belangrijk om te leren van praktijkervaringen. Het gaat om reflecteren en evalueren. Dit kan leiden tot bijstellingen.
Stap 5 Een kleine groep medewerkers ontwikkelt zich tot expert en zorg voor borging door het gedachtegoed te integreren binnen de reguliere werkprocessen, procedures, communicatie, opleiding van nieuwe medewerkers etc.