'Sinds jullie training zie ik overal driehoeken'

Training en intervisie voor professionals met hart voor de zorg
Over goed samenspel binnen de zorgdriehoek

Beste kwaliteit van leven

BESTE KWALITEIT VAN LEVEN
Cliënten hebben recht op zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Als zorgverlener kun je daaraan bijdragen. Door oog te hebben voor de wensen van een cliënt. Door zijn culturele achtergrond te erkennen en naasten en netwerk te betrekken. Goed samenspel helpt cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden met de mensen die er voor hen toe doen. Dat is vooral van belang bij chronisch ziek of beperkt zijn en bij palliatieve zorg.

Gezien en gesteund worden

GEZIEN EN GESTEUND WORDEN
Naasten kunnen op veel manieren bij de cliënt betrokken zijn. Van semi-professionele zorgverlener tot ondergesneeuwd familielid. Het contact kan ook verbroken zijn, na gebeurtenissen in het verleden. Oog en begrip voor naasten is altijd belangrijk. Dat is soms moeilijk. Een systeem dat onder druk staat, kan heftige situaties opleveren waarin jouw eigen waarden geraakt kunnen worden. Hoe krijg je dit als professional dan toch voor elkaar?

Duurzaam inzetbaar blijven

DUUZAAM INZETBAAR BLIJVEN
Als professional draag je een verantwoordelijkheid voor goed samenspel binnen de zorgdriehoek. Heb je de betrokkenen goed in beeld en zie je waaraan behoefte is? Welke positie neem je zelf in? Waar loop je tegenaan? Hoe ontwar je complexe knopen en welke communicatiestijl zet je wanneer in? Wanneer je daar grip op krijgt, levert het samenspel minder stress op en ga je dit ervaren als bijzonder en uitdagend.

DE ZORG ALS WERKVELD


De zorg is een dynamisch en breed werkveld. Er spelen grote levensthema’s zoals zingeving, eenzaamheid en levenseinde. Zorgvragers blijven langer thuis en er is vaak sprake van meervoudige problematiek. Wanneer het je als zorgverlener lukt om te zien wat nodig is en goede relaties op te bouwen, geeft het werken binnen de zorg ook veel voldoening.

GOED SAMENSPEL

 

Goed samenspel tussen zorgvragers, naasten en zorgverleners is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van leven. Dat geldt niet alleen voor de langdurige zorg, maar ook in de allerlaatste fase. De maatschappij vraagt ook om nauwe samenwerking met de omgeving, zodat er een omslag kan plaatsvinden van 'zorgen vóór' naar 'zorgen dát'. Goed samenspel draagt daarnaast bij aan meer veerkracht en werkplezier van professionals.

DE ZORGDRIEHOEK

 

Binnen de zorg is momenteel al veel in beweging om kwalitatief goede en ook betaalbare zorg te leveren. Tegelijkertijd is er nog een boel te winnen. In de aanpak die wij ontwikkeld hebben, komen inzichten samen uit de driehoekskunde (Chiel Egberts, Drienamiek), familiezorg (Exfam), het SOFA-model (Vilans) en andere instrumenten die ontwikkeld zijn binnen de zorg. Wij hebben deze toegespitst op de thuiszorg, de ouderenzorg, de kind- en jeugdzorg, (ambulante) begeleiding en de GGZ. Onze aanpak biedt handvatten voor een gesprek over relaties, posities, communicatie, rollen en vertrouwen en is een concreet hulpmiddel in de praktijk van alledag. We besteden ook aandacht aan de implementatie en borging ervan binnen de zorgorganisatie. Dit leidt tot kwaliteit voor alle betrokkenen in de zorgdriehoek.

ONZE MISSIE

 

Heart for care heeft hart voor de zorg en zet zich in voor duurzame verankering van een beter samenspel tussen cliënt, naasten en professional.

ACCREDITATIE

 

Heart for care is een initiatief van Jorna Management. Wij zijn een erkende instelling voor kortdurend beroepsonderwijs en we zijn CrKBO-geregistreerd. Ons aanbod is erkend en geaccrediteerd door de beroepsverenigingen V&V en SKJeugd. We zijn lid van de HRD-vereniging NVO2/Develhub en onderschrijven de beroepscode.